درباره ی ما

مهدی سعیدی

شماره دانشجویی : 970082448

مهندسی کامپیوتر